Dubai - Abu Dhabi - Karachi

vom 18.09.2008 bis 29.09.2008